Pharmacovigilance Students

Priyadarshini Dantuluri

Priyadarshini Dantuluri

 

 
Cora Gibbs

Cora Gibbs

Benazir Khan

Benazir Khan

Ashok Kumar Ariboyina

Ashok Kumar Ariboyina

Sean Ogle, (MS/MBA)

Sean Ogle, (MS/MBA)

Office: Bldg 115
Advisor: Dr. Kenneth Byron, Ph.D.
Janki Patel

Janki Patel

Faisial Rahman

Faisial Rahman

Ashish Risal

Ashish Risal

 

 

Olivia Seale (MS/MBA)

Olivia Seale (MS/MBA)

Office: Bldg 115
Advisor: Dr. Monsheel Sodhi, Ph.D.
Anita Shastri

Anita Shastri

Catherine Skrzypinski

Catherine Skrzypinski

Kyndall Wallace (MS/MBA)

Kyndall Wallace (MS/MBA)

Office: Bldg 115
Advisor: Dr. Joanna Bakowska, Ph.D.
Ivana Zivkovi

Ivana Zivkovi