Graduate Students

‌Anh Phan (PhD)

‌Anh Phan (PhD)

Office: Bdg 115, Room: Lab-R
Phone: 708-327-2827
Email: aphan1@luc.edu 
Advisor: W. Keith Jones

Kushal Prajapati (PhD)

Kushal Prajapati (PhD)

Office: Bldg 112, Room: 309
Phone: 708-327-3240
Email: kprajapati@luc.edu
Advisor: Wendy Kartje

Anne Roessler (PhD)

Anne Roessler (PhD)

Office: Bldg 115, Room: not listed
Phone: 708-327-2827
Email: aroessler@luc.edu
Advisor: W. Keith Jones

Amanda Walborn (PhD)

Amanda Walborn (PhD)

Office: Bldg 115, Room: 102
Phone: not listed
Email: awalborn1@luc.edu
Advisor: Deborah Hoppensteadt